Levenskwaliteit, altijd, overal

Ter inspiratie en ondersteuning van ons programma sociaal beleid trok de ploeg van CD&V Maldegem naar Dagactiviteitencentrum Kadoe van De Vierklaver in de Krommewege. Een inspirerend bezoek dat uiteindelijk leidde tot een veelomvattend programma op het vlak van sociaal beleid. 

Welzijn

CD&V Maldegem wil dat onze gemeente een thuis is voor iedereen. We willen mensen verbinden over generaties heen en aangepaste dienstverlening uitbouwen voor elke inwoner. Daarbij hebben we ook aandacht voor bijzondere doelgroepen. Samen werken we aan een warme, inclusieve samenleving. We investeerden de voorbije jaren in:

 • De UiT-Pas en de kansenpas voor kwetsbare gezinnen
 • Het Rap op Stap-kantoor met een specifiek aanbod voor kwetsbare doelgroepen
 • Toegankelijke handelszaken met de steun van Inter en Maldegemse handelaars
 • Toegankelijke voet- en fietspaden en gemeentelijke gebouwen (bib, Kuma, project 82)
 • Red-de-stoep acties
 • Huis van het kind
 • Het woonproject senioren-onder-de-toren in Adegem.De komende jaren willen we dezelfde koers blijven varen. We willen bouwen aan een gemeente waar het goed om leven en wonen is. Daarbij hebben we vooral oog voor het gezin, de buurt, het middenveld en burgerparticipatie.

Aandacht voor senioren

Maldegemnaren die een dagje ouder worden of oud zijn, willen we de beste levenskwaliteit bieden. We willen: 

 • Mantelzorgers ondersteunen door een verhoging van de mantelzorgpremie en een nieuw aanspreekpunt voor de mantelzorgers zelf
 • Mogelijkheden voor nachtopvang en een mantelzorgkamer onderzoeken
 • De haalbaarheid van woonprojecten voor senioren in Donk en Middelburg onderzoeken (Charter Samenhuizen)
 • Het Sociaal Huis verder uitbouwen als dienstverleningsloket voor alle burgers
 • Met partners een toegankelijke woonzorgzone in het centrum uitbouwen, met aandacht voor valpreventie en vlot bereikbare winkels en voorzieningen
 • De kwalitatieve dienstverlening en kostenefficiëntie bewaken via medebestuur in Zorgbedrijf Meetjesland
 • Vereenzaming (van senioren) aanpakken door buurtnetwerken op te starten

Aandacht voor mensen in armoede

Armoedebestrijding is een intensieve opdracht en een delicate evenwichtsoefening. We willen de oefening met CD&V Maldegem ook de komende jaren blijven maken. Dat doen we met en door:

 • Een schepen die de bevoegdheid Armoedebestrijding expliciet toegekend krijgt en die de armoedetoets toepast bij elke beleidsmaatregel
 • “Nabije zorg” via brugfiguren of inclusiewerkers die als vertrouwenspersoon gezinnen in armoede opzoeken en hen de weg wijzen naar dienstverlening
 • Zelfredzaamheid en zelfrespect stimuleren: mensen activeren in (sociale) tewerkstelling, vrijwilligerswerk en ondersteunen bij studieopdrachten
 • De sociale mix bij aanwervingen respecteren: kandidaten uit kansengroepen krijgen een evenwaardige kans
 • Het recht op onderwijs te garanderen, door een uitgebreider premiesysteem voor kwetsbare gezinnen.

Aandacht voor gezondheid

Levenskwaliteit valt of staat met een goede gezondheid. Met CD&V Maldegem zetten we het thema de komende jaren opnieuw op de kaart. We willen:

 • Preventiecampagnes en aanbevelingen van expertisecentra in de praktijk brengen
 • Intekenen op het concept 'Gezonde Gemeente'
 • Gezondheidsacties van verenigingen, clubs en wijken ondersteunen: sport en beweging voor alle doelgroepen, speelstraten, valpreventie, EHBO-opleidingen
 • Gezond wonen door renovatie promoten en de burger wijzen op de gevaren van (passief) roken, loden waterleidingen en asbest.

Aandacht voor personen met een beperking en psychische kwetsbaarheid

Wie een fysieke of psychische kwetsbaarheid heeft, verdient de beste ondersteuning van het beleid om een comfortabel leven te kunnen leiden. We willen met CD&V:

 • De bouw van sociale assistentiewoningen ondersteunen
 • Overeenkomsten sluiten met de lokale sociale economie
 • Inclusieve speelpleinwerking en professionele thuisbegeleiding promoten.

Daarnaast kiezen we ook voor de uitbouw van:

 • De dienst Inclusie / Gelijke Kansen, voor personen met een beperking, thuiswonende senioren, mensen met een psychische kwetsbaarheid of met een armoederisico
 • Aangepaste (verhoogde) bushaltes in elke leefkern, om openbaar vervoer toegankelijker te maken
 • Inclusieve Buurtwerking met centra voor personen met een beperking, woonzorgzones voor senioren en (brede) scholen als basis voor wijkgerichte integratie.Met de sociale diensten van de ziekenfondsen en CAW’s (Centra voor Algemeen Welzijn) wil CD&V Maldegem bovendien investeren in het onthaal en de toeleiding van inwoners met een specifieke zorgvraag. We doen dit door degelijk opgeleid personeel en zorgen ervoor dat ook thuiszorg nog meer ‘op maat’ gebeurt.

Aandacht voor gezinnen

Vandaag zijn gezinnen meer divers dan ooit. Als bestuur wil CD&V Maldegem de noden van alle gezinnen in kaart brengen en de beste ondersteuning bieden, ongeacht gezinssamenstelling. We willen: 

 • De kindnorm hanteren bij alle beleidsbeslissingen: sluit deze beslissing aan op de leefwereld van het kind?
 • Toegang tot degelijke en betaalbare kinderopvang garanderen voor elk kind, in elke leefkern
 • De private en openbare opvangsector ondersteunen om dit te realiseren
 • Buitenschoolse kinderopvang zelf organiseren waar nodig
 • Als Onderwijsgemeente, scholen alle kansen bieden voor ontwikkeling en uitbreiding
 • De doorstart van het drugpunt over gemeentes heen garanderen
 • Inspraak en participatie bij gezinsbeleidsplannen stimuleren
 • De verdere uitbouw van het Huis van het Kind (Katrol, huiswerkbegeleiding) en de integratie ervan in het Sociaal Huis realiseren.

Aandacht voor Noord & Zuid

Vanuit Maldegem kijken we met CD&V ook naar de wereld. In die wereld en in onze gemeente willen we werk maken van:

 • Integratie van vreemdelingen en anderstaligen
 • Brede initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking: fairtrade gemeente, duurzaam aankopen en aanbesteden, de schoneklerencampagne, 11.11.11
 • Een gemeentelijk Noord-Zuidbeleid via de ROM (Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) en de Noord-Zuid-dienst
 • Multiculturele activiteiten en subsidies voor project- en noodhulp
 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in alle beleidsdomeinen van het Burgemeestersconvenant.